Ametikooli tutvustus

Rakvere Ametikool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav kool Lääne-Virumaal. Koolis õpib ligikaudu 1000 õpilast, neist 2022/23 õa. alguse seisuga  põhikooli järgses kutsekeskharidusõppes 51% ja kutseõppes 30,5 %, mittestatsionaarses gümnaasiumiõppes 15,5 % ning põhikoolis 3%. Töökohapõhises õppes 87 õppijat. Meie kooli õppijatest enamiku moodustavad kutsekeskharidust omandavad noormehed. Rakvere Ametikooli asutakse õppima peamiselt Lääne-Virumaalt. 2022/2023 õppeaasta vastuvõtu seisu järgi asus meile õppima Lääne-Virumaalt 65%, Harjumaalt (13%), Ida-Virumaalt (9%) ja Järvamaalt (4%). Personali arv on 112 töötajat, sh 79 õpetajat.

Õpetame:

  • põhikooli lõpetanuid;
  • gümnaasiumi lõpetanuid;
  • gümnaasiumi õpilasi;
  • erinevas vanuses täiskasvanuid;
  • põhihariduseta noori inimesi.
  • neid, kes soovivad omandada katkenud põhi- või gümnaasiumihariduse (alates sept 2020)

Teeme koostööd:

  • kutse- ja üldhariduskoolidega Eestis;
  • kõrgkoolidega;
  • koolidega välismaal;
  • ettevõtetega Eestis ja välismaal.

Visioon
Rakvere Ametikool on rahvusvahelisel tasemel oma ala meistreid koolitav väge täis ja tulevikku vaatav Virumaa hariduskeskus.

Missioon
Rakvere Ametikooli missiooniks on pakkuda innovatiivseid võimalusi õppija isiklikuks arenguks ning toimetulekuks tööelus ajakohase õpikeskkonna ning sõbraliku, motiveeritud ja kvalifitseeritud personali kaudu.

Põhiväärtused
Meisterlikkus - töötajate erialane ja pedagoogiline kompetentsus, nende vastutustundlik suhtumine töösse.
Kogemus - arvestamine ja õppimine iseenda ja teiste kogemustest.
Uuendusmeelsus - avatus uutele ideedele ja tegevustele.
Hoolivus - heatahtlik, aus ja abivalmis suhtumine õppijatesse, kolleegidesse, klientidesse, säästev suhtumine keskkonda, vastutus tulemuste eest.
Koostöövalmidus - avatus ja võrgustiku töö eesmärkide saavutamiseks.
Paindlikkus - kiire reageerimine erinevatele vajadustele, loov lähenemine väljakutsetele, kasutades olemasolevaid võimalusi.

Kooli tunnuslause
Meistrid on mängus!

Avaldatud 23.03.2020. Viimati muudetud 28.09.2022.