Õppetöö

Praktika


Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

Praktikakorraldus peab tagama kõigile õpilastele võimalused õppekavajärgse eesmärgistatud, juhendatud ning tagasisidestatud praktika läbimiseks asutuses või ettevõttes ning praktika käigus saavutatud õpiväljundite hindamise vastavalt õppekavas sätestatud hindamiskriteeriumitele.

Kutseõppeasutuse praktikakorraldust kirjeldatakse kooli õppekorralduseeskirjas, kus sätestatakse praktika korraldamise põhimõtted, praktika korraldamisega seotud osapoolte ülesanded.

Allikas: Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord (Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord–Riigi Teataja)


Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

Praktikakorraldus peab tagama kõigile õpilastele võimalused õppekavajärgse eesmärgistatud, juhendatud ning tagasisidestatud praktika läbimiseks asutuses või ettevõttes ning praktika käigus saavutatud õpiväljundite hindamise vastavalt õppekavas sätestatud hindamiskriteeriumitele.


Kutseõppeasutuse praktikakorraldust kirjeldatakse kooli õppekorralduseeskirjas, kus sätestatakse praktika korraldamise põhimõtted, praktika korraldamisega seotud osapoolte ülesanded.

Allikas: Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord (Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord?Riigi Teataja)

Ettevõttele

KELLELE JA MIKS ON PRAKTIKAT VAJA?

  • Praktika on kutseõppe protsessi lahutamatu osa.
  • Ettevõtte roll on panustada potentsiaalse õppuri sobilikku ettevalmistusse tööturule sisenemiseks.
  • Juhendaja ülesanne on olla vahetu tugi praktikandi töötajaks kasvamisel.

DOKUMENDID

1. Kolmepoolne leping

Lepingu saadab koolipoolne juhendaja üldjuhul kuni nädal aega varem ettevõttesse. Oluline on tähelepanu pöörata lepingu lisadele. Teie ülesandeks on tutvuda lepingu ning selle lisades seatud tingimustega ning vajadusel teha ettepanekuid, parandusi, täiendusi muudatusteks ning lähetada lepingu põhi koolile tagasi.

2. Õppija individuaalne praktikakava

Lepingu lisaks on õppija individuaalne praktikakava, milles on kirjas praktika eesmärgid, ülesanded ja oodatavad õpiväljundid.

3. Tagasisideleht

Tagasisideleht, selle edastab teile kas koolipoolne juhendaja või õpilane ise. Tagasiside leht tuleb täita praktika lõpus ning toetab õppuri hindamist.

4. Praktikapäevik.

Praktikapäeviku peamiseks ülesandeks on võimaldada õppijal ennast analüüsida ning anda enese tegevusele ise hinnang. Suunake õppijat praktikapäevikut eneseanalüüsi dokumendina kasutama. Õppimise hindamist toetab juhendaja regulaarne suuline tagasiside.

Praktikapäevik asub elektroonilises keskkonnas. Juurdepääsu sellele annab koolipoolne juhendaja läbi teie e-posti aadressi. Vähemalt üks kord nädalas tuleb teil vaadata üle päevikus sisalduv ning kirjutada omapoolne hinnang. Praktika lõpus tuleb teil hinnata praktikandi poolt sooritatud tööd.

KONTAKT KOOLIGA

Nii lepingus kui lepingu lisas on määratletud koolipoolne juhendaja ning toodud tema kontaktandmed. Koolipoolsel juhendajal on üldjuhul kohustus olla praktika perioodil kontaktis nii õppijaga kui ka korra kuni kaks ka ettevõttepoolse juhendajaga.

Koolipoolne juhendaja on esmane kontakt ka kõiksuguste ootamatuste ilmnemisel, kus tundub enda ja töökaaslaste teadmistest väheks jääma. Kindlasti tuleb koolipoolset juhendajat viivitamatult teavitada juhtumist, kui praktikant ei ilmu praktikale. Põhjuse selgitab välja kool ning annab Teile sellest teada. Samuti on vajalik kooli poole pöörduda juhul, kui soovite praktika käigus muuta lepingu tingimusi, õppeülesandeid, eesmärke või on selge, et oodatavad õpiväljundid erinevad algselt lepingus kirjeldatust.